Hat dieses Museum heute geöffnet? Wie zählt man auf Chinesisch bis zehn? Wie viel kostet das? Wo finde ich hier ein Taxi? Was heißt Danke, Bitte oder Guten Morgen auf Chinesisch?

Hier finden sie die wichtigsten Wörter auf Chinesisch für Ihren Urlaub.

Chinesich Teil 1 - 6

Hallo

你好

nǐ hǎo

Willkommen

欢迎

huān yíng

Guten Morgen

早安

zǎo ān

Gute Nacht

晚安

wǎn ān

Wie geht´s

什么事  你好吗?

nǐ hǎo mɑ ?

Gut

hǎo

Wie schön

真漂亮   太好了

tài hǎo le

Guten Abend

晚上好

wǎn shàng hǎo

Tschüss

细则  再见

zài jiàn

Bis bald

您的到来  回见

huí jiàn

Entschuldige

原谅  对不起

duì bù qǐ

Vorstellen

想像  介绍

jiè shào

Gute Reise

旅行愉快

lǚ xíng yú kuài

Sehr erfreut

很高兴

hěn gāo xīng

Bis morgen

到明天  明天见

míng tiān jiàn

Sehen

看 见面

jiàn miàn

Chinesisch Teil 2

Erlaubnis

离开  允许

yǔn xǔ

Ja

是    行

xíng

Nein

没有  不行

bù xíng

Dürfen

被允许 允许

yǔn xǔ

Bitte

qǐng

Danke

谢谢

xiè xiè

Das Verbot

该禁令  禁令

jìn lìng

Streng

严格

yán gé

Aufhalten

停止  担搁

dān gē

Lassen

离开  允许

yǔn xǔ

Chinesisch Teil 3

Nummern und Zahlen

数字和图表

shù zì hé tú biǎo

Die Nummer

数  数字

shù zì

Null

líng

Eins

Zwei

èr

Drei

sān

Vier

Fünf

Sechs

liù

Sieben

Acht

Neuen

新 九

jiǔ

Zehn

shí

Zahlen

数字

shù zì

Elf

十一

shí yī

Zwölf

十二

shí èr

Dreizehn

十三

shí sān

Vierzehn

十四

shí sì

Fünfzehn

十五

shí wǔ

Sechzehn

十六

shí liù

Siebzehn

十七

shí qī

Achtzehn

十八

shí bā

Neunzehn

十九

shí jiǔ

Zwanzig

二十

èr shí

Chinesisch Teil 4

Zeit

时间

shí jiān

Die Uhr

时钟

shí zhōng

Die Minute

那一刻,  分钟

fēn zhōng

Jetzt

现在

xiàn zài

Später

后来

hòu lái

Bald

不久

bù jiǔ

Warten

等待

děng dài

Menge

liàng

Wie viel

多少

duō shǎo

Groß

Klein

xiǎo

Mehr

更多

gèng duō

Weniger

少  更少

gèng shǎo

Die Flasche

瓶子

píng zi

Das Stück

这件作品  件

jiàn

Der Liter

shēng

Chinesisch Teil 5

Farben

颜色

yán sè

Blau

蓝色

lán sè

Rot

红色

hóng sè

Grün

绿茵  绿色

lǜ sè

Gelb

黄色

huáng sè

Braun

棕色

zōng sè

Schwarz

黑色

hēi sè

Weiß

白  白色

bái sè

Dunkel

黑色  深色

shēn sè

Hell

光   亮色

liàng sè

Chinesisch Teil 6

Essen gehen

外出就餐

wài chū jiù cān

Das Restaurant

餐厅

cān tīng

Der Tisch

该表  桌子

zhuō zi

Die Speisekarte

菜单

cài dān

Die Vorspeise

开胃  餐前小吃

cān qián xiǎo chī

Das Hauptgericht

主要课程  主菜

zhǔ cài

Die Nachspeise

甜品

tián pǐn

Die Rechnung

发票  帐单

zhàng dān

Der Kellner

服务员

fú wù yuán

Bestellen

秩序  点菜

diǎn cài

Entität-Info.